foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ครั้งที่2/2561   

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก


 

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก เรื่องที่เสนอหลักๆ มีดังนี้

 

1.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
2.การติดตามผลคลัสเตอร์กุ้งจังหวัดนครนายก
3.การเตรียมความพร้องการสร้างโรงกำจัดขยะแบบครบวงจรและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก
4.โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร (มช.)
5.เรื่องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...เพื่อให้เกษตรกร/ผู้แทนเกษตรกรสอบถามข้อมูลด้านมาตรการต่างๆ กับทางส่วนราชการโดยตรง เช่น แผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ฯลฯCopyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.