foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก            สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีการนำเสนอปัญหา/ความต้องการในระดับหมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ ซึ่งนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกันกับเกษตรกรแล้วยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการดีๆ ของกลุ่มอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า แรงงาน และเกษตรกร ....โดยให้สิทธิให้การออมเงินและรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้ และยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมกับสิทธิที่จะได้รับบำนาญเมื่อเกษียณอายุCopyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.