foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกข้อมูลด้านสถาบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

         ในจังหวัดนครนายกมีสหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภทได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์นิคม จำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 80 สหกรณ์ จำแนกตามประเภทได้ดังนี้Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.