foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกข้อมูลด้านดิน

            จากกองแผนการสำรวจที่ดินจังหวัดนครนายก ของกองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2522 ได้จำแนกดินภายในจังหวัดนครนายก ไว้ทั้งหมด 28 ชุดดินและจากการศึกษาข้อมูลของชุดดินเหล่านี้ พอจะวิเคราะห์ลักษณะ และ คุณสมบัติของทรัพยากรดินนครนายกเป็น 5 กลุ่มคือ

        1. ดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำใหม่ ( Recent alluvium ) บริเวณนี้เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง (Flood plain) ปรากฏให้เห็นตามสันดินริมน้ำ และบริเวณแอ่งริมน้ำของแม่น้ำนครนายก และคลองบ้านนา ดินที่เกิดบนสันดินริมน้ำ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินที่เกิดบริเวณแอ่งริมน้ำ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำใหม่มีเนื้อที่ประมาณ 32,360 ไร่ หรือปริมาณร้อยละ 2.44 ของพื้นที่จังหวัด

            2. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อย ( Brackish water depositse )   ในบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงในอดีต ( Former tidal flat ) ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวางในที่ลุ่มต่ำตอนใต้ของจังหวัด บริเวณอำเภอองครักษ์ ตอนใต้ของอำเภอเมืองฯ และปากพลี เนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัด (ดินเปรี้ยว) บริเวณนี้มีพื้นที่ประมาณ 604,171 ไร่ หรือ 45.55เปอร์เซนต์ ของพื้นที่จังหวัด

          3. ดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำค่อนข้างใหม่และตะกอนลำน้ำเก่า ( Semi – recent alluvium ) พบเป็นแนวกว้างทางตอนกลางของจังหวัดขึ้นไปจรดเทือกเขาทางตอนเหนือ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มๆดอนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลานตะพักระดับต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือทรายแป้ง ดินล่างเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพื้นที่ปริมาณ 260,607 ไร่ หรือ 19.65 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่จังหวัด สำหรับดินบนลานตะพักระดับสูงขึ้นไป เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง มีการระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 9,814 ไร่ หรือ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่จังหวัด

       4. ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุต้นกำเนิดที่สลายตัวอยู่กับที่ และวัตถุต้นกำเนิดที่เคลื่อนที่มาทับถมตามแรงโน้มถ่วงของโลก ( Residuum and colluvium ) บนลานตะพักที่ง่ายต่อการกัดกร่อน และบริเวณเชิงเขา ( Erosion terrace and foot hills ) พบกระจายอยู่เป็นแห่ง ๆ และในบริเวณเชิงเขาตอนเหนือของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นดินค่อนข้างตื้น มีเศษหิน ก้อนกรวด หรือลูกรังปะปนอยู่ มีการระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 14,987 ไร่ หรือ 1.13 เปอร์เซนต์ของพื้นที่จังหวัด

              5. ดินที่เกิดจากภูเขา ปกคลุมด้วยหินในยุคต่าง ๆ พบอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 401,123 ไร่ หรือ 30.24 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่จังหวัด

 

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินในจังหวัดนครนายก

ปัญหาหลัก

    1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยกว่า 1.5 %  มีพื้นที่ร้อยละ 69.85 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือประมาณ 926,440 ไร่

     1.1 ดินเปรี้ยวจัดมากหรือเป็นกรดจัดมาก(มีปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.0)   และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนชั้นล่าง น้อยกว่า 1.5 % คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 41.78 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือประมาณ   554,091 ไร่ โดยแยกเป็น

             1.1.1 รุนแรงมาก 15.16 %  หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 201,104 ไร่

             1.1.2 รุนแรงปานกลาง   23.26 % หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 308,541 ไร่

            1.1.3 รุนแรงน้อย 3.35 %  หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 44,446 ไร่

     1.2 ดินมีอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1.5 % มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพื้นที่ร้อยละ 16.42 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 217,821 ไร่

      1.3 ดินมีอินทรียวัตถุในดินล่างน้อยกว่า1.5% มีพื้นที่ร้อยละ 11.65 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 154,528 ไร่

   2. ดินมีความลาดเทสูง มีการชะล้างพังทลายของดินสูง มีพื้นที่ร้อยละ 30.15 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพื้นที่ 399,810 ไร่

ปัญหารอง

        ดินตื้น  อาจมีกรวดเศษหินปะปน มีพื้นที่ร้อยละ 1.86 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 24,711 ไร่ พื้นที่ที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นป่า ต้นน้ำลำธาร   ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด   หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ   397,875 ไร่                   

ความสำคัญของความเป็นกรดเป็นด่างของดินและน้ำ

ความสำคัญของความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

    ความเป็นกรด-เป็นด่าง มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินที่มีสภาพเป็นกรด-เป็นด่างต่างๆ พืชจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นกรด-เป็นด่างของดินเกี่ยวข้องอยู่กับระดับธาตุอาหารในดินที่พืชจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้

     ความเป็นกรด-เป็นด่างของดินสามารถบอกได้จากค่า pH ของดิน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 – 14 หน่วย pH ดังกล่าวคือ ถ้า pH ของดินเท่ากับ 7 แสดงว่าดินมีปฏิกิริยาเป็นกลาง ถ้า pH ต่ำกว่า 7 ดินจะเป็นกรดและ ถ้าสูงกว่า 7 ดินจะเป็นด่าง ยิ่ง pH ของดินต่ำลงมามาก ปริมาณของความเป็นกรดก็ยิ่งจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้า pH ของดินยิ่งสูงกว่า 7 มากขึ้น ปฏิกิริยาความเป็นด่างของดิน ก็จะรุนแรงยิ่งขึ้น ค่า pH ที่ต่างกัน 1.0 ของหน่วย pH จะบอกถึงความรุนแรงของความเป็นกรดหรือความเป็นด่างที่ต่างกันถึง10เท่า

ความสำคัญของความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ

    ความเป็นกรด-เป็นด่างของน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของน้ำในแง่การเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงปลา ในสภาวะที่ความเป็นกรด – เป็นด่างของน้ำ ในบ่อเลี้ยงปลา ,กุ้ง ไม่เหมาะสม ปลา,กุ้ง ก็จะอ่อนแอ การเจริญเติบโตก็จะไม่ดี การขยายพันธุ์ไม่รวดเร็ว น้ำในบ่อจะขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากแพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารของปลาและกุ้ง จะมีน้อย ถ้าน้ำในบ่อเลี้ยงปลา , กุ้ง มีความเป็นกรดรุนแรง pH ต่ำ มากๆ หรือความเป็นด่างรุนแรง pH สูงกว่า 7 มากๆ ปลา และกุ้ง จะตายได้

      ความเป็นกรด-เป็นด่างของน้ำสามารถบอกได้จากค่า pH ของน้ำ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 – 14 หน่วย pH ดังกล่าวคือ ถ้า pH ของน้ำเท่ากับ 7 แสดงว่าน้ำมีปฏิกิริยาเป็นกลาง ถ้า pH ต่ำกว่า 7 น้ำจะเป็นกรดและ ถ้าสูงกว่า 7 น้ำจะเป็นด่าง ยิ่ง pH ของน้ำต่ำลงมามาก ปริมาณของความเป็นกรดก็ยิ่งจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้า pH ของน้ำยิ่ง สูงกว่า 7 มากขึ้น ปฏิกิริยาความเป็นด่างของน้ำ ก็จะรุนแรงยิ่งขึ้น ค่า pH ที่ต่างกัน 1.0 ของหน่วย pH จะบอกถึงความรุนแรงของความเป็นกรดหรือความเป็นน้ำที่ต่างกันถึง 10 เท่า

 Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.