foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก 

ด้านปศุสัตว์

จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์เล็กและสัตว์ปีก เช่น สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว อยู่ใกล้แหล่งผลิตอาหารสัตว์โรงงานแปรรูป หรือแหล่งรับซื้อผลผลิต และมีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในพื้นที่หลายราย โดยผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การจัดการฟาร์มระบบมาตรฐานฟาร์ม

        จากตารางจะเห็นว่า จังหวัดนครนายก มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อทั้งสิ้น จำนวน 8,244,600 ตัว มีมูลค่า จำนวน 717,280,200 บาท   โดยอำเภอที่มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อมากที่สุด คือ อำเภอบ้านนา จำนวน 4,365,200 ตัว หรือร้อยละ 52.95 ของปริมาณผลผลิตไก่เนื้อทั้งจังหวัด และอำเภอที่มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อน้อยที่สุด คือ อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 690,000 ตัว หรือร้อยละ 8.37 ของปริมาณผลผลิตไก่เนื้อทั้งจังหวัด

          จากตารางจะเห็นว่า จังหวัดนครนายก มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ทั้งสิ้น จำนวน 554,145,920 ฟอง มีมูลค่า จำนวน 1,440,779,392 บาท   โดยอำเภอที่มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่มากที่สุด คือ อำเภอบ้านนา จำนวน 486,092,400 ฟอง หรือร้อยละ 87.72 ของปริมาณผลผลิตไข่ไก่ทั้งจังหวัด และอำเภอที่มีปริมาณ ผลผลิตไข่ไก่น้อยที่สุด คือ อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 8,760,000 ฟอง หรือร้อยละ 1.58 ของปริมาณผลผลิตไข่ไก่ทั้งจังหวัด

 

ไก่ไข่

ไก่เนื้อ

สุกร

เป็ดเนื้อ

ไก่พื้นเมืองCopyright © 2023 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.