foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกข้อมูลด้านการชลประทาน

             จังหวัดนครนายกเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตเหมือนจังหวัดใกล้เคียง มีพื้นที่ไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบและมีสภาพดินเป็นดินเปรี้ยวก็ตาม แต่ในด้านการชลประทานแล้วจะพบว่าจังหวัดนครนายก มีการชลประทานค่อนข้างดีมาก สามารถใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร

             จังหวัดนครนายก มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน จำนวน 502,093 ไร่ หรือร้อยละ 37.86 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน จำนวน 411,123 ไร่ หรือร้อยละ 31 ของพื้นที่ทั้งหมด สำหรับโครงการชลประทานของจังหวัดนครนายก มีดังนี้

1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก มีพื้นที่ชลประทาน จำนวน 340,563 ไร่

  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มีพื้นที่ชลประทาน   จำนวน 96,618 ไร่

  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล มีพื้นที่ชลประทาน จำนวน 20,000 ไร่

2. โครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแนวพราชดำริ ประกอบด้วย

- อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบจำนวน 3,570ไร่         

- อ่างเก็บน้ำคลองโบด มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 1,000 ไร่     

- อ่างเก็บน้ำทรายทอง มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิด จำนวน 2,700 ไร่           

- อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 3,000 ไร่   

- อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 650 ไร่       

- อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 2,620 ไร่   

- อ่างเก็บน้ำคลองกลาง มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 3,200 ไร่

3. โครงการชลประทานประเภทประตูระบายน้ำ   

  - ประตูระบายน้ำคลองบ้านนา มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 3,200ไร่

  - ประตูระบายน้ำคลองยาง มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 5,700 ไร่

4. โครงการชลประทานขนาดเล็ก 110 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 102,000 ไร่

ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วCopyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.